Thursday, June 22, 2017

Shanghai China, at sunset